CLP mærkning

CLP Mærker

(Classification,Labelling and Packaging)

CPL

Classification, Labelling and Packaging af Chemicals - EU's nye lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier,

EU's implementering af GHS


CLP forordningens mærkningselementer

Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Hvis et stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal producenten eller importøren forsyne emballagen med en etiket, der oplyser om:


Stoffets eller blandingens betegnelse eller handelsnavn samt yderligere ”produktindikator”

Indhold (vægt eller volumen) - gælder dog kun ved salg til private

Producentens eller importørens navn, firmaadresse og telefonnummer

Mærkning med signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger

Et/flere farepiktogrammer, der angiver den pågældende fare

Fareetiketten skal være på dansk.